Formació

Màster en Estudis Territorials i de la Població (Itinerari Demografia): Propera edició curs 2018-2019

OBJECTIUS, ESTRUCTURA I PROFESSORAT

El Màster en Estudis Territorials i de la Població es configura en dues especialitats de gran rellevància social: la de “Demografia” i la d’“Ordenació del Territori, Desenvolupament Local i Planificació Territorial”.

En la seva actual configuració en dos itineraris, el màster es recolza en la llarga experiència que tenen tant el Departament de Geografia (UAB) com del Centre d’Estudis Demogràfics en la formació de grau i de postgrau en ambdues especialitats.

OBJECTIUS DEL PROGRAMA

 • Formar investigadors i professionals especialitzats en l’estudi del territori i de la població.
 • Capacitar als estudiants per intervenir directament com a professionals en l’ús de les eines demogràfiques i estadístiques i la seva aplicació en l’àmbit de la planificació, la gestió territorial i el desenvolupament regional.
 • Capacitar tant per a la recerca bàsica com per a l’aplicada en l’àmbit dels estudis territorials i demogràfics.

ESTRUCTURA

Moduls Crèdits / Semestre
Temes Avançats en Estudis Territorials i de la Població

Professorat: Montserrat Solsona Pairó

9 / 1r

Les tendències demogràfiques actuals no es poden entendre sense el coneixement dels diferents corrents i teories més clàssiques així com de les aportacions més actuals. Aquest mòdul omple aquest buit i, alhora, presenta la recerca contemporània de frontera, a partir de:

 1. L’aprofundiment dels autors clàssics dels estudis de població i de les darreres aportacions a les reunions científiques; a partir de lectures crítiques i debats que es duran seguint la metodologia pròpia dels clubs de lectura.
 2. Sessions de seminari de recerca per assolir eines teòriques i empíriques.
 3. Conferències sobre una problemàtica sociodemogràfica actual.
 

Anàlisi Demogràfica I

Professorat: Amand Blanes Llorens
Albert Esteve Palós

9 / 1r

Un dels punts forts de la demografia és la construcció d’indicadors per a l’anàlisi dels fenòmens i dinàmica demogràfica. Indicadors que sovint han transcendit abastament la disciplina, tals com la representació piramidal de la població, l’esperança de vida o l’índex sintètic de fecunditat,. El mòdul posa l’accent en:

 1. Analitzar acuradament els diferents fenòmens demogràfics, com ara la mortalitat, la fecunditat i les estructures de població.
 2. Proporcionar els fonaments metodològics i teòrics bàsics dels principals indicadors demogràfics des d’una perspectiva crítica.
 3. Dotar d’eines per a realitzar projeccions de població, abordant-ne la formulació d’hipòtesis plausibles i la interpretació dels resultats.
 4. Introduir les tècniques d’anàlisi estadística espacial i l’autocorrelació.

Anàlisi Demogràfica II

Professorat: Daniel Devolder

6 / 1r

Més enllà dels indicadors clàssics treballats en el mòdul d’Anàlisi Demogràfica I, existeixen uns mètodes i models demogràfics que enllacen les dades amb les teories, de manera que permeten trobar regularitats en les dades i estimar paràmetres interpretatius dels fenòmens observats. L’objectiu del mòdul es concreta en:

 1. Tractament de dades d’enquesta i microdades per a l’anàlisi demogràfica.
 2. Càlcul d’indicadors amb la metodologia comptable de la demografia i comparació amb l’enfocament estadístic.
 3. Estimar models demogràfics i interpretació dels resultats.

Tècniques d'Investigació

Professorat: Andreu Domingo Valls

6 / 1r

No es pot concebre una recerca demogràfica sense conèixer, utilitzar i dominar les eines i les fonts bàsiques de la disciplina, així com els mecanismes de difusió dels resultats de la pròpia investigació. En aquest sentit es dotarà de coneixements:

 1. Propedèutics, per tal d’abordar la construcció curricular, la presentació i difusió de dades i de la pròpia recerca.
 2. Professionals del camp demogràfic: associacions, congressos, principals revistes científiques en demografia.
 3. Sobre les eines necessàries per a desenvolupar una recerca: coneixement de les sèries estadístiques de població, les microdades en SPSS, l’ús avançat de fulls de càlcul (Excel), representació cartogràfica digital (R i QGIS), anàlisi i tractament informàtic de matrius de dades en R.

Metodologia

Professorat: Joaquín Recaño Valverde

9 / 2n

Per a una anàlisi demogràfica i de les diferents fases de la planificació del territori, calen instruments metodològics claus de tipus tant quantitatiu com qualitatiu. En aquest sentit es treballaran:

 1. Aspectes teòrics de la metodologia qualitativa, així com les principals tècniques i eines d’anàlisi de la informació (mitjançant el programari Atlas.ti).
 2. Eines per a l’anàlisi de la segregació espacial i la identificació de clústers geogràfics de caràcter local i regional a partir de tècniques d’econometria espacial (programa GeoDa).
 3. Construcció de models estadístics multivariants aplicats a la demografia: regressió múltiple, regressió logística i anàlisi de supervivència.
 4. Desenvolupament de models paramètrics dels fenòmens demogràfics per edat aplicant tècniques d’estimació no lineal i models de població estacionaria i estable
 5. Mètodes d’estimació demogràfica indirecta: avaluació de la qualitat de la informació demogràfica, mortalitat infantil, mortalitat adulta, fecunditat amb dades censals (Own-Children).

Demografia Urbana

Professorat: Juan Antonio Módenes Cabrerizo

6 / 2n

Per treballar la relació entre població i habitatge en el context urbà s’han d’analitzar conjuntament les característiques dels individus, les estructures de les llars i els habitatges que ocupen. La prioritat d’aquest mòdul és estudiar com varia en el temps i en l’espai la relació entre població i habitatge. El mòdul se centra en tres eixos:

 1. Presentació i aprofundiment dels conceptes fonamentals relacionats amb la demanda (ex. cicle de vida, estratègies residencials, contextos explicatius) i l’oferta d’habitatge (ex. sistema residencial, filtratge residencial, cadenes de vacants).
 2. Eines per a la gestió i formulació de polítiques públiques urbanes i d'habitatge.
 3. Anàlisi de les fonts d'informació disponibles per interpretar el comportament residencial de les poblacions.

Migracions

Professorat: Miguel Solana Solana

6 / 2n

La migració forma part consubstancial de les societats humanes. Vivim un moment de forta acceleració dels fluxos d’informació, capital, mercaderies i persones en el món global. Vivim en una “era de les migracions”. La migració presenta múltiples vessants en el seu estudi, i aquí proposem abordar-lo des d’una perspectiva demogràfica i social, mitjançant:

 1. Presentació i aprofundiment dels conceptes bàsics (migració, migrant, estrangeria, integració, etc.) i revisió de les principals aproximacions teòriques.
 2. Anàlisi de les característiques del sistema migratori internacional, amb una atenció especial a la seva relació amb els àmbits econòmic i social.
 3. Anàlisi de les principals polítiques de migració, estrangeria i integració.
 4. Exploració de les fonts sociodemogràfiques i les metodologies bàsiques per abordar l’estudi de les migracions, emfasitzant les pràctiques de càlcul i l’elaboració d’indicadors.

Treball de Fi de Màster

Professorat: Montserrat Solsona Pairó

9 / 2n

En aquest mòdul l'estudiant realitzarà una investigació individual, prèviament acordada i sota la supervisió d'un tutor, sobre una temàtica relacionada amb els continguts del màster. Mitjançant aquella recerca haurà de demostrar la seva capacitat per plantejar objectius d'investigació, d'aplicar les metodologies adequades i d'obtenir resultats d'aprenentatge que responguin als objectius plantejats, així com fer palesa la seva capacitat per exposar i defensar el treball realitzat davant d'un tribunal.

REQUISITS D’ADMISSIÓ

Estar en possessió d’un títol de llicenciatura, grau o equivalent en les àrees d’Arts i Humanitats i en la de les Ciències Socials i Jurídiques (Geografia, Antropologia, Sociologia, Ciències Polítiques, Dret, Ciències Econòmiques, Humanitats, Història, Estudis Turístics, etc.), així com en les de Ciències (Estadística, Matemàtiques, etc.) o Salut (Medicina, Infermeria, Epidemiologia, etc.)

CRITERIS DE SELECCIÓ

 • 60%Expedient acadèmic
 • 30%CurrículumEs valorarà la participació en projectes de recerca, l’obtenció de beques i les publicacions realitzades en temes afins al màster
 • 10%Carta de motivació

 

PREUS

46,11€ per crèdit (estudiants UE o residents).
75€ per crèdit (estudiants no UE no residents)

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

PROPERA EDICIÓ CURS 2018-19

 • Calendari general:
 • Calendari d’admissió del centre docent: 

Per a més informació contactar amb: Soco Sancho

Telf: 34 93 5813060

Més informació

TREBALLS DE RECERCA MASTER DEFENSATS